Stadgar

Stadgarna är antagna vid konstituerande stämma i Lund den 29 juli 1998, samt reviderade vid det extra årsmötet den 28 februari 2008.

§ 1 Föreningsnamn och säte

Föreningens namn är ABC – aktiva insatser för människa och miljö. Föreningens säte är Lund.

§ 2 Organisationens inriktning och karaktär

ABC – aktiva insatser för människa och miljö är en ideell förening med verksamhet i Sverige och internationellt. ABC – aktiva insatser för människa och miljö är politiskt och religiöst obunden. Föreningen arbetar med internationellt utvecklingssamarbete, folkbildning, miljöfrågor, genusfrågor, demokrati, mänskliga rättigheter, informationsspridning och opinionsbildning.

§ 3 Arbetsprinciper

Arbetet utformas i samarbete med lokala organisationer och det bistånd som förmedlas har karaktären av hjälp till självhjälp. Organisationen är för sitt arbete helt beroende av frivilliga gåvor och anslag. Verksamheten bedrivs genom praktiskt utvecklings- och stödarbete. Insamling av medel är en förutsättning för organisationens arbete och för att säkerställa organisationens oberoende ställning.

§ 4 Organisation

Föreningens arbete leds av en styrelse som väljs av årsmötet. Styrelsen består av ordförande och högst sex, lägst fyra andra ledamöter med eller utan suppleanter. Ordförande väljs på ett år och kan därefter omväljas tre gånger. Hälften av ledamöterna och eventuella suppleanterna väljs varje år. Övriga ledamöter väljs på två år. Styrelsen är beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Det är styrelsen som företräder föreningen och utser firmatecknare. De ovan angivna personerna skall vara myndiga, inte i konkurs och får ej vara meddelade näringsförbud.

§ 5 Medlemskap

Var och en, såväl fysisk som juridisk person, som vill stödja organisationens arbete är välkommen att bli medlem. Årsavgiftens storlek fastställs på årsmötet.

§ 6 Uteslutning av medlem

Uteslutning av medlem kan ske om medlem motarbetar föreningens syften eller bryter mot föreningens policy. Styrelsen kan suspendera, och förbjuda personen att verka i föreningens namn fram till nästkommande årsmöte, då ärendet avgörs. Medlem som hotas av uteslutning har rätt att inför årsmötet föra sin egen talan. Annan person har med skriftlig fullmakt rätt att föra dennes talan.

§ 7 Räkenskaper och revision

Föreningens verksamhet och räkenskaper skall granskas av lägst en och högst två revisorer, varav en skall vara kvalificerad revisor med eller utan suppleant. Föreningens räkenskapsperiod är den 1 september till den 31 augusti.

§ 8 Årsmöte

Årsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålles före november månads utgång å dag som av styrelsen bestämmes och vartill röstberättigade medlemmar kallas minst fyra veckor före årsmötet. Rösträtt vid föreningens årsmöten eller stämmor tillkommer fysisk eller juridisk person, som under närmast föregående verksamhetsår betalt medlemsavgift med minst det belopp som årsmötet fastställer. Vidare förutsätts för rösträtt att anmälan om deltagande i årsmötet eller stämman sker till föreningens kontor senast en vecka i förväg.

Vid årsmötet skall förekomma:

 1. Fastställande av röstlängd
 2. Årsmötets behöriga utlysande
 3. Val av mötets ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare
 4. Godkännande av dagordning
 5. Anmälan av frågor under övriga ärenden
 6. Avgivande av styrelse- och revisionsberättelse, fastställande av resultat- och balansräkning.
 7. Behandling av verksamhetsberättelse.
 8. Behandling av ekonomisk berättelse.
 9. Behandling av revisionsberättelse.
 10. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 12. Val av ordförande på ett år
 13. Val av ordinarie ledamöter med eller utan suppleanter på två år
 14. Val av ordinarie ledamöter med eller utan suppleanter på ett år
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 16. Val av valberedning, bestående av tre personer.
 17. Fastställande av årsavgift.
 18. Behandling av eventuellt insända ärenden. Dessa ärenden skall vara styrelsen tillhanda
 19. senast en månad före årsmötet.

Extra årsmöte kan utlysas av styrelsen eller en tredjedel av medlemmarna. Kallelse ska skickas senast fyra veckor före datum för extra årsmöte och anmälan ska göras senast en vecka i förväg. I kallelsen ska skälet till kallelsen anges. På det extra årsmötet ska endast den/de angivna frågan/frågorna behandlas.

§ 9 Ändring av stadgar

Ändring av dessa stadgar beslutas av årsmötet med minst två tredjedelars majoritet av de röstberättigade, sedan förslag därom senast fyra veckor i förväg delgivits styrelsen och denna däröver avgivit yttrande.

§ 10 Upplösning

För upplösning av föreningen erfordras två tredjedelars majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie. Föreningens egendom skall då, efter avräkning för upplupna arvoden, överlåtas till föreningens avnämare.